SLUNJ - Presv. Trojstvo (spaljena 1991., obn. 1995.-2000.)

47240 SLUNJ, Trg Zrinskih-Frankopana 18, 

(047) 777 072, faks 777 018; 098 246 637

Župnik: Mile Pecić, rođen 21.10.1941., zaređen 17.7.1966., dekret od 12.7.1986.,

najstariji svećenik u gospićko - senjskoj biskupiji

st. 3260, kat. 3160, (1991. god. kat. 3100)

Kapele: MB Karmelska (Glavica), Sv. Mihovil (Šušnjara),

Sv. Marija Magdalena (na groblju)

U Slunju su u kasnom srednjem vijeku postojale dvije župe i franjevački samostan. Turci su doprli do slunjskih zidina 1578. Zadnji franjevac o. Bernardin, svjestan da se porušeni samostan ne može lako popraviti, napušta Slunj 1583. sa i sobom odnosi kip Majke Božje koji se do danas čuva na Trsatu kao «Majka Božja Slunjska».

Župa 1915. broji 3.560 katolika, 1974. broj pada na 3.100 vjernika, koliko ih ima i u vrijeme zadnjeg popisa 1991. godine.

Današnja župna crkva Presv. Trojstva sagrađena je 1726. na temeljima srednjovjekovne franjevačke crkve. Posvećena je 1735. godine. U tada jednobrodnoj crkvi župnik Mihovil Radočaj sagradio je 1751. četiri oltara: sv. Križa, Majke Božje, Sv. Ivana Nepomuka i sv. Vinka Fererskog. Za vrijeme cara Josipa II. godine 1780. sagrađene su bočne lađe i prepravljen zvonik u baroknom stilu. Između dva svjetska rata barokni zvonik preuređen je u neogotičkom stilu piramidalnog oblika. Takav je dočekao 1991. godinu kad su sve Srbi zapalili. Župnik je spasio nekoliko kipova svetaca a sve ostalo je završilo u vatri 27. 11. 1991.

Obnova crkve počela je odmah nakon povratka 1995. godine. Sanirani su zidovi i ostalo. Izgrađen je zvonik u prijašnjem baroknom stilu. U svetištu crkve otkrivena je omanja kripta i pet grobnica te mnoštvo kostiju u središnjoj lađi crkve. Pronađeni bakarni novčići nose godinu 1509. Konzervatori su obradili otkrivene tlocrte srednjovjekovnih ostataka.

Godine 1760. župnik Mihovil Radočaj sagradio je današnji župni stan jer je prijašnji bio drven i trošan. U ratu je ostao čitav, ali iz njega ništa nije sačuvano.

Crkva Majke Božje Karmelske u Kremenskoj glavici nakon ovoga rata najsačuvaniji je sakralni objekt u dekanatu, jer se nalazi po strani i u šumi. Srušena su ulazna vrata i odnesene slike iz crkve. Na groblju je kapela MB Sedam žalosti. Ponutrica je devastirana. Ništa nije ostalo neoštećeno. Kapelica na starom groblju je čitava. Kapelica sv. Mihovila u šušnjari je devastirana, ali ne i uništena.

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates